خانهآیا می دانید؟

آیا می دانید؟

این نظرسنجی بصورت تماس تلفنی و از موارد زیر صورت گرفته است:

1. رضایت از سرعت ارائه خدمات
2. نحوه برخورد پرسنل با مشتری
3. عدم دریافت وجه از مشتریان توسط پرسنل
4. رضایت از عملکرد سرویسکاران در بعد فنی

بازه زمانی انجام این نظرسنجی یک بازه 6 ماهه بوده است.

همچنین نمودارهای مربوط به این نظرسنجی به شکل زیر می باشد: